خانه های بهم متصل
816k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در اسکاربرو، تورنتو

1,015 ملک در
C$1,070,000
C$1,070,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,143,000
C$1,143,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,011,000
C$1,011,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,406,000
C$1,406,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,501,000
C$1,501,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,172,000
C$1,172,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,027,000
C$1,027,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,030,000
C$1,030,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,308,000
C$1,308,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,128,000
C$1,128,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,028,000
C$1,028,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,277,000
C$1,277,000
10 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,045,000
C$1,045,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,347,000
C$1,347,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
10 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,256,000
C$1,256,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,082,000
C$1,082,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,239,000
C$1,239,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,061,000
C$1,061,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,183,000
C$1,183,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,202,000
C$1,202,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 1015 مورد, صفحه 1 در 41