• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
آپارتمان
43k – 90M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان های فروشی در جنوب شرقی آسیا

4,806 ملک در
From 102,000 €
سال ساخت: 2026.Iدر جمع 789 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 167,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 129,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 113 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 128,000 €
ساخت 2023در جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 121,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 231 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 67,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 125,000 €
سال ساخت: 2025.II148 units in total
مجتمع مسکونی
From 122,000 €
سال ساخت: 2027در جمع 247 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 146,000 €
سال ساخت: 2029.IIدر جمع 875 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 148,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 273 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 128,000 €
سال ساخت: 2026در جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 55,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 706 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 102,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 55 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 186,000 €
سال ساخت: 2027در جمع 128 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 103,000 €
در جمع 899 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 177,000 €
25 units in total
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 163,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 94 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 44,500 €
سال ساخت: 2028در جمع 816 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 265,000 €
در جمع 13 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 67,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 70,000 €
ساخت 2019در جمع 1060 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
Price on request
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 172 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 138,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 61 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 65,000 €
سال ساخت: 2028در جمع 1400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
25-1 در 4806 مورد, صفحه 1 در 193
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از