• еще ...
 • بودروم, Mugla, ترکیه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
114k – 3.0M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در بودروم

25 ملک در
بودروم, Mugla, ترکیه
114,000 $
114,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1,625,000 $
1,625,000 $
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
700,000 $
700,000 $
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
242,000 $
242,000 $
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1,625,000 $
1,625,000 $
مساحت کل 350 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
324,000 $
324,000 $
مساحت کل 230 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
325,000 $
325,000 $
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
133,000 $
133,000 $
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
2,971,000 $
2,971,000 $
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
300,000 $
300,000 $
مساحت کل 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
600,000 $
600,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
361,000 $
361,000 $
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
242,000 $
242,000 $
مساحت کل 160 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
219,000 $
219,000 $
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1,084,000 $
1,084,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 960 متر مربع4 اتاق خواب
بودروم, Mugla, ترکیه
1,620,000 $
1,620,000 $
مساحت کل: 395 متر مربع6 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
596,000 $
596,000 $
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
493,000 $
493,000 $
مساحت کل 220 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
320,000 $
320,000 $
مساحت کل: 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
396,000 $
396,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
279,000 $
279,000 $
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب
بودروم, Mugla, ترکیه
623,000 $
623,000 $
مساحت کل: 220 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
1,084,000 $
1,084,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
862,000 $
862,000 $
مساحت کل: 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
بودروم, Mugla, ترکیه
603,000 $
603,000 $
4 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به بودروم

ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 423,000 $
423,000 $
مساحت کل: 205 متر مربعمساحت زمین: 550 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 488,000 $
488,000 $
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 217,000 $
217,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 488,000 $
488,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 390,000 $
390,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 336,000 $
336,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Kargicak, آنتالیا, ترکیه. 163,000 $
163,000 $
مساحت کل: 240 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 350,000 $
350,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 587,000 $
587,000 $
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 800 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 477,000 $
477,000 $
مساحت کل: 275 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 470,000 $
470,000 $
مساحت کل: 350 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 282,000 $
282,000 $
مساحت کل: 270 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 260,000 $
260,000 $
مساحت کل: 225 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 235,000 $
235,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Foça, فتحیه, Mugla, ترکیه. 220,000 $
220,000 $
مساحت کل: 160 متر مربعمساحت زمین: 450 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – Mugla city, Mugla, ترکیه. 1,467,000 $
1,467,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 1,004,000 $
1,004,000 $
مساحت کل 490 متر مربعمساحت زمین: 750 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 241,000 $
241,000 $
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 287,000 $
287,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 783,000 $
783,000 $
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 1,304,000 $
1,304,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 522,000 $
522,000 $
مساحت کل 205 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 196,000 $
196,000 $
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 176,000 $
176,000 $
مساحت کل 210 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه. 261,000 $
261,000 $
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 256 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 6% شروع درصد رهن از