• еще ...
 • پاریس, Ile-de-France, فرانسه
خانه، ویلا،خانه روستایی
300k – 18M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه های فروشی در پاریس

20 ملک در
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6,000,000 €
6,000,000 €
مساحت کل 335 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 579 متر مربع4 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 685 متر مربعمساحت زمین: 325 متر مربع5 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,295,000 €
2,295,000 €
مساحت کل 212 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
18,000,000 €
18,000,000 €
مساحت کل 433 متر مربع4 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1 floor of 3
1,980,000 €
1,980,000 €
مساحت کل 261 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 846 متر مربع5 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 510 متر مربع5 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 992 متر مربع4 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 750 متر مربع5 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1 floor of 3
1,770,000 €
1,770,000 €
مساحت کل 153 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,830,000 €
4,830,000 €
مساحت کل 195 متر مربع5 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 721 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
865,000 €
865,000 €
مساحت کل 536 متر مربعمساحت زمین: 15,500 متر مربع10 اتاق خواب
16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3,490,000 €
3,490,000 €
مساحت کل 243 متر مربعمساحت زمین: 60 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 1,500 متر مربع7 اتاق خواب
16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,300,000 €
4,300,000 €
مساحت کل 315 متر مربعمساحت زمین: 28,110 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3,675,000 €
3,675,000 €
مساحت کل 235 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
13,000,000 €
13,000,000 €
مساحت کل 750 متر مربع
کاخ – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 2,631 متر مربعمساحت زمین: 426,000 متر مربع

املاک مشابه نزدیک به پاریس

دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 407 متر مربعمساحت زمین: 1,187 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 5,500,000 €
5,500,000 €
مساحت کل 602 متر مربعمساحت زمین: 1,184 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. 7,500,000 €
7,500,000 €
مساحت کل 620 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – La Celle-Saint-Cloud, Ile-de-France, فرانسه. 2,200,000 €
2,200,000 €
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,873 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 2,690,000 €
2,690,000 €
مساحت کل 395 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 275 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Boulogne-Billancourt, Ile-de-France, فرانسه. 2,795,000 €
2,795,000 €
مساحت کل 290 متر مربع7 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Boulogne-Billancourt, Ile-de-France, فرانسه. 3,950,000 €
3,950,000 €
مساحت کل 360 متر مربع3 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. 4,500,000 €
4,500,000 €
مساحت کل 271 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Marnes-la-Coquette, Ile-de-France, فرانسه. 4,950,000 €
4,950,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 5,600 متر مربع7 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. 4,700,000 €
4,700,000 €
مساحت کل 300 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. 4,200,000 €
4,200,000 €
مساحت کل 350 متر مربع3 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 336 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 3,800,000 €
3,800,000 €
مساحت کل 417 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 2,975,000 €
2,975,000 €
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 3,352 متر مربع8 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 580 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 2,850,000 €
2,850,000 €
مساحت کل 305 متر مربعمساحت زمین: 839 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 2,350,000 €
2,350,000 €
مساحت کل 310 متر مربعمساحت زمین: 602 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 3,950,000 €
3,950,000 €
مساحت کل 370 متر مربع5 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Ile-de-France, فرانسه. 6,790,000 €
6,790,000 €
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 3,964 متر مربع8 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Garches, Ile-de-France, فرانسه. 3,200,000 €
3,200,000 €
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,111 متر مربع6 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 910 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, فرانسه. 5,950,000 €
5,950,000 €
مساحت کل 415 متر مربع5 اتاق خواب
زمین کشاورزی – Ile-de-France, فرانسه. 2,910,000 €
2,910,000 €
مساحت کل 850 متر مربعمساحت زمین: 67,900 متر مربع15 اتاق خواب
زمین کشاورزی – Ile-de-France, فرانسه. 7,000,000 €
7,000,000 €
مساحت کل 1,000 متر مربعمساحت زمین: 6,013 متر مربع11 اتاق خواب
25-1 در 53 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از