• more ...
 • آسیا
خانه های بهم متصل
60k – 225k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل ارزان در آسیا

32 ملک در
$159,000
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 189 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$148,000
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 96 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$182,000
مساحت کل 180 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
$135,000
مساحت کل 151 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$70,000
مساحت کل 73 متر مربع
$243,000
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$143,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$143,000
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$169,000
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 21 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
3 months ago
$110,000
مساحت کل 80 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
$94,000$102,000
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$121,000$126,000
مساحت کل 180 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$65,000$74,000
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$76,000$81,000
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$112,000
مساحت کل 240 متر مربعمساحت زمین: 96 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
3 months ago
$95,000$104,000
مساحت کل 94 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$91,000$100,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$103,000$108,000
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$76,000$85,000
مساحت کل 84 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$92,000$100,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$90,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$95,000$102,000
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
$93,000$102,000
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
$96,000$107,000
مساحت کل 117 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1 month ago
25-1 در 32 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از