• more ...
 • لندن, بریتانیا
همه موارد
267k – 90M
Price
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 267k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در لندن

71 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
£24,500,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
£941,126
منظقه
548 متر مربع
سال ساخت
2017
£4,250,000
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
£215,433
منظقه
782 متر مربع
سال ساخت
2014
£1,900,000
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
£106,232
منظقه
370 متر مربع
سال ساخت
2005
£1,200,000
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
£67,777
منظقه
403 متر مربع
سال ساخت
2012
£1,092,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
£54,631
منظقه
40 متر مربع
سال ساخت
1900
£6,000,000
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
£223,481
منظقه
222 متر مربع
سال ساخت
£7,380,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
£315,467
منظقه
1,284 متر مربع
سال ساخت
£27,640,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
£1,245,540
منظقه
1,988 متر مربع
سال ساخت
£1,700,000
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
£80,757
منظقه
168 متر مربع
سال ساخت
£2,950,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
£131,262
منظقه
455 متر مربع
سال ساخت
£3,000,000
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
£134,420
منظقه
194 متر مربع
سال ساخت
£2,375,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
£107,117
منظقه
234 متر مربع
سال ساخت
£2,350,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
2020
£2,750,000
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
£85,877
منظقه
260 متر مربع
سال ساخت
£5,500,000
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
£261,457
منظقه
478 متر مربع
سال ساخت
£2,750,000
سودمندی
4.6%
درآمد مطلق
£135,073
منظقه
247 متر مربع
سال ساخت
£1,500,000
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
£83,953
منظقه
360 متر مربع
سال ساخت
£171,687,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
£6,867,481
منظقه
10,220 متر مربع
سال ساخت
£6,300,000
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
£255,110
منظقه
365 متر مربع
سال ساخت
£1,683,000
سودمندی
5.9%
درآمد مطلق
£98,467
منظقه
191 متر مربع
سال ساخت
£6,150,000
سودمندی
5.15%
درآمد مطلق
منظقه
1,028 متر مربع
سال ساخت
1840
£1,495,000
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
£61,761
منظقه
184 متر مربع
سال ساخت
£1,052,000
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
£57,929
منظقه
388 متر مربع
سال ساخت
£1,100,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
£70,038
منظقه
157 متر مربع
سال ساخت
£2,834,000
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
£127,443
منظقه
69 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 71 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2% شروع درصد رهن از