• more ...
 • سن ژان کاپ فرا, کوت دازور, فرانسه
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
8.1k – 18.7k
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
Guests
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

ملک سن ژان کاپ فرا

18 ملک در
8,100 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 73 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 2,500 متر مربع9 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 283 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع7 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 500 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع5 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,800 متر مربع4 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع5 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 4,755 متر مربع7 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 2,300 متر مربع4 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 400 متر مربعمساحت زمین: 30 متر مربع5 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع4 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 285 متر مربعمساحت زمین: 1,434 متر مربع5 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 90 متر مربعمساحت زمین: 20 متر مربع2 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 350 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 300 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع5 اتاق خواب
18,700 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
9,300 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,500 متر مربع6 اتاق خواب3 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به سن ژان کاپ فرا

ویلا – ویلفرانش سور مر, کوت دازور, فرانسه. 14,200 € هفته ای
14,200 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 12,500 € هفته ای
12,500 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 105 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 7,000 € هفته ای
7,000 € هفته ای
مساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 83 حمام جداگانه
ویلا – کن, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
مساحت کل 630 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – کروآزت, کن, کوت دازور, فرانسه. 13,100 € هفته ای
13,100 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 13,000 € هفته ای
13,000 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 94 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 5,500 € هفته ای
5,500 € هفته ای
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 5,500 € هفته ای
5,500 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 114 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 12,500 € هفته ای
12,500 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,600 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 13,200 € هفته ای
13,200 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 9,100 € هفته ای
9,100 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – Cap d'Antibes, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 11,300 € هفته ای
11,300 € هفته ای
مساحت کل 200 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 104 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 9,400 € هفته ای
9,400 € هفته ای
مساحت کل 220 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع4 اتاق خواب مکان خواب 84 حمام جداگانه
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 10,300 € هفته ای
10,300 € هفته ای
مساحت کل 400 متر مربع7 اتاق خواب مکان خواب 147 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 1,200 متر مربع4 اتاق خواب
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 6,500 € هفته ای
6,500 € هفته ای
مساحت کل 250 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع5 اتاق خواب مکان خواب 125 حمام جداگانه
ویلا – خوان-LES-پین, آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 14,000 € هفته ای
14,000 € هفته ای
5 اتاق خواب مکان خواب 85 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 4,300 € هفته ای
4,300 € هفته ای
4 اتاق خواب مکان خواب 82 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. 6,600 € هفته ای
6,600 € هفته ای
3 اتاق خواب مکان خواب 62 حمام جداگانه
ویلا – آنتیب, کوت دازور, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت زمین: 900 متر مربع5 اتاق خواب
ویلا – Fréjus, کوت دازور, فرانسه. 18,000 € هفته ای
18,000 € هفته ای
مساحت کل 650 متر مربعمساحت زمین: 4,000 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 126 حمام جداگانه
ویلا – رکبرون کاپ مارتن, کوت دازور, فرانسه. 10,300 € هفته ای
10,300 € هفته ای
مساحت کل 600 متر مربع6 اتاق خواب مکان خواب 146 حمام جداگانه
25-1 در 672 مورد, صفحه 1 در 27
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Boyarchukova
Anna Boyarchukova
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از